جویریه بنت الحارث رضی الله عنها موضوع: مادران مومنان تاریخ انتشار: 2013-06-18 | بازدید: 1541

بسم الرحمن الرحیم

جویریه بنت الحارث رضی الله عنها

جویریه دختر حارث بن ابی ضرار از بزرگان بنی المصطلق بودند. قوم بنی المصطلق دشمن رسول الله صلی الله علیه وسلم ودشمن دین مبین اسلام بودند. آنها همیشه در فکر ضربه زدن به مسلمانان بوده ونقشه کشی می کردند که چه حیله ای به کارگیرند. امّا رسول الله صلی الله علیه وسلم به مکروحیله آنها پی برده بودند. قوم بنی مصطلق خود راآماده جنگ می کردند که به مسلمانان هجوم بیاورند خبربه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید که آنها خود راآماده میکنند. رسول الله صلی الله علیه وسلم منتظر نماند که آنها هجوم بیاورند ودرشعبان سنه 6 هجری درمحلی که چاه آبی بود به نام المریسیع  خود ومجاهدین آماده کارزارشدند. پرچم مهاجرین به دست ابوبکروپرچم انصاربه دست سعدبن عباده رضی الله عنه سپردندوراهی جنگ شدند. رسول الله صلی الله علیه وسلم درهرجنگی اول آنها را به دین اسلام دعوت می کردند اگرآنها اسلام راقبول نداشتند. آنوقت دستورحمله صادرمی کردند در این جنگ رسول الله صلی الله علیه وسلم به عمربن الخطاب رضی الله عنه دستوردادندآنها را به دین اسلام دعوت کنید بگوئید اسلام بیاورند وکلمه "لا اله الا الله" را به زبان جاری وایمان بیا ورند اما آنها دعوت اسلام راقبول نکردندوبه مسلمانان هجوم آوردندحضرت صلی الله علیه وسلم دستور حمله صادر نمودندمسلمانان با شجاعت تمام ازجان خود گذشته برای پیروزی اسلام پا به میدان معرکه نهادند صد نفرازقوم شرک کشته وباقی هر چه بودند اسیر سپاهیان اسلام شدند درمیان اسیران جنگی دختر سر لشکرشان حارث ابن ابی ضرار که برّه نام داشت اسیربود. برّه سهم ثابت ابن قیس شده بود ونوشته بودند که اگر برّه در بابت آزاد کردن خود پول بدهد او آزاد است این دخترپیش رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت گفت: ای رسول الله من دختری از بزرگان قوم خودم هستم والان اسیرشده ونصیب و سهم ثابت ابن قیس شده ام باید مالی بدهم که آزاد گردم اما چیزی ندارم برایم مالی تعیین فرمایید تا آزاد گردم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند آیا میل نداری عرض دیگری برایت تعیین کنم که خیر وثواب بهتری درآن است برّه گفت: کدام عرض حضرت فرمودند: اسلام اینکه اسلام بیاوری ومسلمان شوی وازآن بهتر یکی از مادران مؤمنین گردید یعنی ازدواج با رسول الله صلی الله علیه وسلم .      

برّه با خوشحالی قبول کرده وخبرازدواج اوبا رسول الله صلی الله علیه وسلم انتشار یافت در میان اسیران 100 زن اسیربود که هریک ازآنها سهم یکی از مجاهدین قرار گرفته بود هنگامی که اصحاب این خبر را شنیدند به مناسبت ومبارکی ازدواج رسول الله علیه الصلاة آن زنها آزاد شدند یعنی مجاهدین آنها را آزاد کردند عایشه رضی الله عنها می فرمود پر برکت تر از برّه زنی دیگر ندیده بودم رسول الله صلی الله علیه وسلم اسم برّه را به اسم جویریه تغییردادند روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم جویریه را در حال ذکر وتسبیح دیدند حضرت از خانه خارج شدند نزدیکی های ظهر بود که به خانه برگشتند دید جویریه باز هم همچنان نشسته در جای خود ذکر خدا می گویند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ای جویریه هنوز نشسته ای ذکر می گویی من تو را کلمه هایی می آموزم که اجروثواب بسیار دارد هربار سه بار بگو" سبحان الله عددخلقه" 3 باربگو " سبحان الله وزنة عرشه " 3 بار" سبحان الله رضاء نفسه " 3بار" سبحان الله مداد کلماته " این کلمات در همه وقت جویریه می خواند جویریه در سن 65 سالگی در سال 50 هجری بعداز گذشت 45 سال ازدواج با رسول الله صلی الله علیه وسلم جهان را بدرود گفت رضی الله عنها وعنهم اجمعین.

 

تهیه و ترجمه: أم نبیل

 

 

 

    منبع: سایت نوار اسلام