دادن صدقه به فقیر از مال شوهر موضوع: حقوق زوجین تاریخ انتشار: 2013-10-02 | بازدید: 1520

آیا دادن صدقه به فقیر از مال شوهر جائز است؟ 

 

    منبع: