حکم نماز خواندن مسافر پشت سر مقیم موضوع: نماز مسافر و مریض تاریخ انتشار: 2013-10-03 | بازدید: 626

حکم نماز خواندن مسافر پشت سر مقیم

 

    منبع: