بچه ایی که کر و کور و لال متولد می شود، چه گناهی کرده است؟ موضوع: قضا و قدر تاریخ انتشار: 2013-10-07 | بازدید: 566

بچه ایی که کر و کور و لال متولد می شود، چه گناهی کرده است؟

 

    منبع: