آیا گرفتن روزه در روزهای دوشنبه و پنج شنبه می تواند در حکم روزه قضا باشد؟ موضوع: روزه سنت تاریخ انتشار: 2013-10-07 | بازدید: 1493

آیا گرفتن روزه در روزهای دوشنبه و پنج شنبه می تواند در حکم روزه قضا باشد؟ و عمل زناشویی با وجود روزه در این روزها صحیح است؟ 

 

    منبع: