بحث تقدیر و سرنوشت با وجود اختیار انسان موضوع: قضا و قدر تاریخ انتشار: 2013-10-08 | بازدید: 722

بحث تقدیر و سرنوشت با وجود اختیار انسان

 

    منبع: