دربعضی نمازها مردم تخم مرغ می آورند وبرای خیر میت آن را بین نمازگذاران توزیع می کنند موضوع: سنت و بدعت تاریخ انتشار: 2013-10-10 | بازدید: 1077

دربعضی نمازها مردم تخم مرغ می آورند وبرای خیر میت آن را بین نمازگذاران توزیع می کنند آیا این کارآنها شرعیت دارد؟

 

    منبع: