بسیاری از افراد بعد از اینکه مریض می شوند نمازشان را به بهانه مریضی قضا می شود موضوع: نماز مسافر و مریض تاریخ انتشار: 2013-10-10 | بازدید: 544

بسیاری از افراد بعد از اینکه مریض می شوند نمازشان را به بهانه مریضی قضا می شود آیا این کارآنها درست است؟

 

    منبع: