مسافری که دراتوبوس به سفر می رود ومی داند که نمازعصرش در این سفر فوت می شود؟ موضوع: نماز مسافر و مریض تاریخ انتشار: 2013-10-10 | بازدید: 617

مسافری که دراتوبوس به سفر می رود ومی داند که نمازعصرش در این سفر فوت می شود چه کارباید بکند؟

 

    منبع: