اگرزن لباس نازک پوشیده باشد می تواند نماز بخواند؟ موضوع: نماز تاریخ انتشار: 2013-10-10 | بازدید: 1285

اگرزن لباس نازک پوشیده باشد می تواند نماز بخواند؟

 

    منبع: