روی صندلی ویا کرسی نمازخواندن آیا درست است؟ موضوع: نماز تاریخ انتشار: 2013-10-10 | بازدید: 1282

روی صندلی ویا کرسی نمازخواندن آیا درست است؟

 

    منبع: