چرا اگر در روز جمعه به رکعت آخر برسیم، باید تا چهار رکعت ادامه بدهیم؟ موضوع: نماز جمعه و عید تاریخ انتشار: 2013-10-14 | بازدید: 1814

اگر در روز جمعه به رکعت آخر برسیم، باید تا چهار رکعت ادامه بدهیم؟چرا؟

 

 

    منبع: