حکم آویزان کردن نمک یا دود کردن اسپند فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: شرک تاریخ انتشار: 2013-10-08 | بازدید: 1638
 

 

حکم آویزان کردن نمک یا دود کردن اسپند

 

    منبع: