منظور از بشیر و نذیر در آیات قرآنی فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: تفسیر قرآن تاریخ انتشار: 2013-10-08 | بازدید: 1933
 

 

منظور از بشیر و نذیر در آیات قرآنی چیست؟

 

    منبع: