شرکت در هیئت عاشورا فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: گناهان و محرمات شرعی تاریخ انتشار: 2013-10-09 | بازدید: 3867
 

 

شرکت در هیئت عاشورا درست است؟ 

 

    منبع: