حکم نماز خواندن پشت سر امامی که مشرک است؟ فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: نماز تاریخ انتشار: 2013-10-09 | بازدید: 2422
 

 

حکم نماز خواندن پشت سر امامی که مشرک است؟

 

    منبع: