میراث به شخص دیوانه میرسد؟ فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: میراث و وصیت تاریخ انتشار: 2013-10-09 | بازدید: 2706
 

 

میراث به شخص دیوانه میرسد؟ 

 

    منبع: