آیا فرزندان همسر اول محرم همسر دوم هستند؟ فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: محارم و رضاعت تاریخ انتشار: 2013-10-14 | بازدید: 1955
 

 

آیا فرزندان همسر اول محرم همسر دوم هستند؟

 

    منبع: