شرکت در هیئت عاشورا فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: متفرقه تاریخ انتشار: 2013-10-14 | بازدید: 1635
 

 

آیا شرکت در هیئت عاشورا درست است؟

 

 

    منبع: